Πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Θεωρητική Γλωσσολογία του Α.Π.Θ.


Παιδεία τοις μεν νέοις σωφροσύνη, τοις δε πένησι πλούτος, τοις δε πλουσίοις κόσμος.
Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Advertisements